Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giảm phí

Theo hướng dẫn của Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính, chúng tôi giảm giá bảo hiểm cháy nổ bắt buộc(*) lên đến 25% cho quý khách hàng mua bảo hiểm từ ngày 24/05/2016.

(*) Địa điểm được bảo hiểm đủ tiêu chuẩn PCCC.

Bình luận của bạn