Bảo hiểm trách nhiệm

Sản phẩm BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM của Bảo Minh dành cho các đối tượng và tài sản có khả năng gặp rủi ro cao, các ngành nghề đặc thù như: luật sư, bác sỹ, kỹ sư, vệ sĩ, ... 

CÁC SẢN PHẨM THUỘC NHÓM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

    A. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

    1.     Bảo hiểm trách nhiệm suất ăn công nghiệp

    B. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

    1.     Bảo hiểm trách nhiệm cho cửa hàng

    2.     Bảo hiểm trách nhiệm cho văn phòng

    C. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

    1.     Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư - công chứng

    2.     Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ

    3.     Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kỹ sư - kiến trúc sư tư vấn thiết kế

    4.     Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ